<strong>Polyfunkčný objekt Kesselbauer</strong></br> - Bratislava, Slovensko

Polyfunkčný objekt Kesselbauer
- Bratislava, Slovensko

Rozsah projektu:
Architektonická štúdia, Projekt na stavebné povolenie, Realizačný projekt
Miesto:
Bratislava, Slovensko

Ten istý pozemok. Ten istý objekt. Iný majiteľ. S objektom zabudnutej bývalej pekárne na Námestí 1. mája v Bratislave sme už skúsenosť mali.

Zadanie:

Po zastavenej overovacej štúdii sa k nám vrátil projekt pre územné rozhodnutie no tentokrát od iného investora. Zadanie bolo jednoznačné – pamiatkový úrad si ponechal priestor na vyjadrenie sa k architektúre a objekt pekárne ostal takmer nedotknuteľný - bolo možné ho iba ľahko nadstaviť v duchu doby so zachovaním výrazu a tvaroslovia. Z pohľadu architektúry kontroverzné. Vedľajší objekt postmoderny však bolo možné asanovať.

Riešenie:

Optimálnym hmotovo-priestorovým riešením vznikol objekt vytvárajúci nekonfliktnú mestskú štruktúru s vlastným vnútroblokom, kým jeho čistá súdobá architektúra s jemným detailom, mala vytvárať akceptovateľný kontrast medzi starým a novým.

Kesselbauer - Bratislava, Slovensko
Kesselbauer - Bratislava, Slovensko
Kesselbauer - Bratislava, Slovensko
Kesselbauer - Bratislava, Slovensko
Kesselbauer - Bratislava, Slovensko
Kesselbauer - Bratislava, Slovensko
Kesselbauer - Bratislava, Slovensko
Kesselbauer - Bratislava, Slovensko
Kesselbauer - Bratislava, Slovensko
Kesselbauer - Bratislava, Slovensko
Kesselbauer - Bratislava, Slovensko
Kesselbauer - Bratislava, Slovensko